Friday, 18 February 2011

innocent supersmoothie 'mini movies' competition

We were tasked with designing and innocent supersmoothie 'mini movies' YouTube competition page.

As a follow up to the supersmoothie campaign that launched in Jan 2011, the public are invited to make the sequel to the advert. After a round of submissions shortlisted entries are open to a public vote, the winner receives £5000 as well as having their film aired on TV.

innocent supersmoothie 'mini movies' YouTube competition
innocent supersmoothie 'mini movies' YouTube competition

The supersmoothie advert (directed by Ben Wheatley) had a low fi handmade feel, with very little post production a lot of the effects were achieved in camera. We wanted to continue this style with the design of the site, so we handcrafted all the design elements by hand, cutting out bits of card and photographing them. Below you can see Collective designers @designer_dan and @jonnyburch busy creating all the design components for the page. All in all we're delighted with the end results and look forward to seeing how the campaign progresses.

innocent supersmoothie 'mini movies' YouTube competition
innocent supersmoothie 'mini movies' YouTube competition

9 comments:

Clive Graham Smale said...

Drive more visitors to your website and get your promotions in front of 1,000s, automatically! Automatic Website Traffic will do that for you, guaranteed, and it's FREE!
http://automaticwebsitetraffic.com/aff/1610

Follow us on FreeViral:
www.freeviral.com/?r=369491

also, visit my blog: verwoodsolutions.blogspot.com
and my website: verwood-solutions.com

Thanks and Hope You Have a Great Day!

The Mighty Quinn said...

Nice work. I can appreciate that you laid that all out by hand!

Anonymous said...

W³oœæ apteka internetowa [url=http://www.herrera.pl]Perfumy[/url] winniœmy znajdowaæ siê prosta w obs³udze, odpowiednio wyposa¿ona tudzie¿ sk³onna na utarczki kupuj¹cego. Dobra apteka internetowa to oraz tania apteka internetowa – lukratywne wyp³aty s¹ bowiem najlepszym wabikiem na delikwentów. Everyman delikwent szanuje promocje, wyprzeda¿e a wysok¹ jakoœæ w niecywilizowanej daninie. Z racji temu zna, ¿e zbywca traktuje go biegle oraz nie pragnie wypracowaæ na jego krzywdy. Tamta cecha istnieje przede wszystkim kluczowa w wypadku aptek online – w wypadku stereotypowych nabywca oskomy [url=http://www.perfum.edu.pl]Perfumy[/url] kupowaæ produkt w zastrzeganej cenie, ni¿ traciæ trwanie na odkrywanie tañszej apteki. Apteka online zarz¹dza siê absolutnie innymi prawid³ami – petent przypadkiem szybko zestawiæ ofertê kilku aptek zaœ bodaj¿e przesieje ow¹, jaka planuje najni¿sze wyp³aty. Nie ma w tym pustka wymyœlnego, skoro niemniej jednak tania apteka istnieje gwoli kupuj¹cych najwa¿niejszym za³o¿eniem. Ponownym regu³a istnieje wiara, przypowieœæ handlarza z konsumentem zaœ przypadkowe spoœród owego komentarze. Apteka, która padnie siê renom¹ oraz posiad³oœci¹ panków, przypuszczalnie [url=http://www.herrera.pl]Perfumy[/url] obliczaæ na nie inaczej solidne profity. Co formuje wzorcow¹ kwalifikacjê zbywcy? Przede wszelkim wyp³ata wytworu, szybkoœæ przyniesienia natomiast jakoœæ wsadzenia bandy a stan obs³ugi delikwenta. W³oœci apteka musi kusiæ obfit¹ ofert¹, kierowan¹ a¿ do zró¿nicowanych kapeli konsumenckich. Nie winny szachowaæ siê zaledwie a¿ do farmakologii oraz specyfików opatrunkowych. Wa¿n¹ funkcjê graj¹ jako ¿e kosmetyki, w zasadzie te przekazywane dziêki skórników. Plony pewne w celu skórce rozweselaj¹ siê wzrastaj¹c¹ fam¹ a bodaj nadepn¹ siê przemo¿nym przyciskiem poda¿y internetowych aptek.

Anonymous said...

Lek niesie [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] zmniejszenie wch³aniania podstawy tluszczowych przy u¿yciu cz³owieczy organizm ¿ywy. Owo ca³kowicie nieznany lek w celu podfruwajek, jakie pragn¹ odchudziæ siê oraz pokonaæ na starszy rang¹ pr¹d posi³ków. Farmaceutyk ów folguje podwy¿szyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród u¿yciem [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria[/url] tylko diety zaœ æwiczeñ fizycznych. Lekarstwo ów zyskasz w aptece internetowej. Zapraszamy do sprawnej online taniej apteki internetowej po ekstrakty zaœ po dane o medykamentach. Kupki tedy alli Przekazujemy to¿ majêtnoœci¹ pañszczyznê specyfików zaœ naprawdê krain¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa istnieje niejak¹ z siedmiu najbardziej indywidualnych i doskona³ych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie rezultatów farmacetycznych.Musimy pokazaæ chwilowo trzy modele prepratów. Polska apteka o jakiej piszemy dzia³a w procedura bezawaryjny zaœ emituje [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] farmaceutyki w przewiewu zaledwie jakiegoœ dnia od momentu momentu spe³nienia twojego zlecenia. Tylko z tamtego zarabia b³yskotliwe [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria[/url] diagnozy pacjentów. Na luŸny brzuszekJest sporo apendyksów diety na schudniêcie. A¿ do istotnych przylegaj¹ te obejmuj¹ce w zestawie l-karnitynê, jednak rzeczwiœcie stwierdzonym i natomiast pokazanym postêpowaniem prawdopodobnie pochwaliæ siê wy³¹cznie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta jednak tudzie¿ æwiczenie fizyczne w solidnym stopniu rozstrzygaj¹ o nieskazitelnym zrzuceniu [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] rangi.Na menopauzêMenopauza jest od czasu do czasu, gdy krwawienie ustaje, i jajniki bezapelacyjnie przestaj¹ generowaæ jajeczka. Na menopazuê funkcjonalne s¹ takie amalgamaty gdy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Chronos menopauzy jakkolwiek nie zdradza gwoli facjaty pieknej zguby oraz powinno siê z ni¹ siê zmierzyæ.

CCTVkarachi said...

If you want to see the mind blowing article with real facts and figures, this has really tremendous impacts on readers.

security equipment said...

If you want to see the mind blowing article with real facts and figures, this has really tremendous impacts on readers.

hafizi said...

nice work..

Residential Projects in Greater Noida said...

Very very interesting blog. I read this blog. Thank you for making this type of blog...
Also see Flats in Ghaziabad

jonh lee said...
< Thanks for sharing us good information Awesome blog i love

great lakes loan
http://www.greatlakesloan.net
http://www.links4info.com
http://www.azbeachbikes.com
http://sikkinc.com
tempe bicycle ,arizona beach cruiser ,beach cruiser,sikkinc,hbbc
,micargi ,tempe beach cruiser ,Huntington Beach Bicycle,
BEACH CRUISER , BEACH CRUISERS ,CUSTOM BEACH CRUISERS , MICARGI ,
SOUL CRUZERS , HBBC CRUISERS
>